اشک هایی که بعد از شکست ریخته بشه، همون عرق هاییِ که برای رسیدن به موفقیت ریخته نشده!


با خودمون که رودرواسی نداریم.. بیاین ببینیم کجای کاریم؟ قراره چیکار کنیم؟