تو وب قبلیم روزانه هامو مینوشتم!

اینجا ولی نه..

انقدری رو این وقت نذاشتم؛ چون نمیخوام مث قبلیا آخرش حذف باشه!

یه سری چیزای خاصُ مینویسم فقط

و

برا خودم‌نگه میدارمش:))